Pracovní praxe

Pracovní praxe

Detaily najdete v sekci Referenční projekty.

2018 – dosud: Nezávislý energetický poradce

Inženýrské a poradenské služby dle požadavků klientů v oblasti energetiky.

2013 – 2018: Deloitte Advisory (senior konzultant, project manager, subject matter expert)

Dodávka projektů souvisejících s provozem a údržbou elektráren s cílem sledovat provozní parametry a řídit náklady na provoz a údržbu. Analýza dat v rámci systému Asset Suite 8 (Ventyx).

Analýza registru zařízení elektráren pomocí klasifikačních schémat AKZ / KKS / RDS-PP a návrh nových pravidel pro klasifikaci. Implementace klasifikace. Návrh klasifikačních schémat pro materiály (včetně náhradních dílů) a služby používané v energetických společnostech.

Návrh klasifikační metodiky KKS pro důlní zařízení pro monitorování výkonu těžebního zařízení.

Příprava prostředí a návrh ukazatelů pro sledování provozních a nákladových ukazatelů elektráren. Příprava dat, implementace dashboardu v nástroji MS Power BI.

Návrh koncepce řešení systému včasného varování. Řízení expertního analytického týmu, technický specialista pro provoz zařízení. Vedoucí analýzy naměřených dat pomocí statistických metod. Návrh detekčních algoritmů poruch, testování algoritmů.

Vypracování technického posouzení technologie pro potřeby potenciálního kupce akcií v energetických společnostech. OPEX, CAPEX, strategická perspektiva. Posouzení stavu technologie, legislativní požadavky, dostupnost paliva, smluvního zajištění vstupů a výstupů.

IT podpora pro energetické společnosti v oblasti provozu a údržby. Analýza podnikových procesů, návrh koncepce podpory IT. Příprava funkčních specifikací IT řešení. Spolupráce s IT týmem v implementačním řešení, testování implementace.

Implementace optimalizačního systému pro provoz elektrárny (BoFit). Inženýrská podpora klienta během celého životního cyklu projektu: analýza trhu, zadávací dokumentace, vyhodnocení nabídek, příprava modrého tisku, implementace datového modelu, příprava testovacího nástroje, testování (leader).

2007 – 2013: Euroenergy (konzultant, senior konzultant)

Posouzení technické, smluvní, veřejně právní dokumentace při přípravě energetických zdrojů pro financující instituce za účelem posouzení technické a ekonomické proveditelností projektů.

Kontroly při výstavbě obnovitelných zdrojů na místě realizace pro financující instituce. Srovnání průběhu prací se schváleným harmonogramem a plánem financování. Kontrola dodávek materiálu. Kontrola provedených prací a dodaných materiálů jako základu pro fakturaci. Certifikace fakturace dodavatele.

Vypracování studií ve fázi přípravy velkých energetických investičních projektů (CCGT, uhlí, jaderné zdroje, obnovitelné zdroje energie). Analýza trhu, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti prokazující proveditelnost plánovaných investičních projektů z pohledu technického, manažerského, časového, dodavatelského a veřejnoprávního (např. stavebního zákona, jaderného zákona, energetického zákona), financování a ekonomického. 

Technické a ekonomické studie prokazující technickou a ekonomickou výkonnost elektráren. Studie posuzující provozní režimy. Analýza nákladů na elektrárny a elektrárny.

Připojení zdrojů energie do virtuálních dispečinků.

Příprava strategických a koncepčních dokumentů pro energetické společnosti (včetně státních společností) pro požadované období. Návrh možností pro rozvoj firem podle strategických potřeb klienta (včetně vývoje a dopadu parametrů energetického trhu, legislativy a dalších globálních a lokálních parametrů).

Příprava analýz dopadu právních předpisů EU na fungování státu (např. posouzení dopadů směrnice 2010/75 / EU na rozvoj kapacit státní moci).

Koncepční řešení energetických zdrojů dle požadavku zákazníka. Legislativní prostředí, technické řešení, staveniště, plán přípravy a realizace, projektové řízení, ekonomická analýza, inženýrská podpora (např. připojení zdroje k síti).

2006 – 2007: Škodaexport (projektant)

Návrh technických koncepcí elektráren podle zadání klienta. Technický výpočet technických vlastností hlavních elektráren. Příprava technických poptávek pro dodavatele hlavních technologických systémů (kotle, turbíny, mlýny, chlazení atd.). Prezentace konceptu elektrárny zákazníkovi, projednání řešení s poradci klientů (na místě realizace).

2001 – 2006: VUT v Brně (asistent, odborný asistent)

Výzkum zaměřený na technologie molten salt reaktoru pro přepracování vyhořelého jaderného paliva. Vedení přednášek a cvičení zaměřených na jadernou energetiku, jaderné reaktory a jaderné palivo a bezpečnost.